Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego gra ze Sportową Częstochową!

90 lat zdrowej wody w rejonie częstochowskim

Położenie Częstochowy na terenie bardzo atrakcyjnym dla inwestycji głównie ze względu na bliskość kolei warszawsko-wiedeńskiej oraz powstanie nowych połączeń kolejowych, niskie ceny gruntów i siły roboczej, niewielka odległość od zasobnego w surowce naturalne Śląska  umożliwiły przemysłowy rozwój tego regionu. Dzięki nowym połączeniom kolejowym, nie tylko był możliwy wygodny transport, ale rozszerzył się znacznie łatwy dostęp do rynków zbytu dla masowej produkcji.

Rozwój przemysłu miał zdecydowanie pozytywny wpływ na dotychczas niewielki pątniczy ośrodek, natomiast negatywny na stan higieniczny i zdrowie jego mieszkańców. Przemysł częstochowski  czerpał wodę głównie z pobliskich rzek, choć i dla niektórych mieszkańców rzeczna woda wątpliwej jakości stanowiła jedyną alternatywę. Do tej samej rzeki były odprowadzane ścieki.

Mimo tego Częstochowa musiała długo czekać na zdrową i bezpieczną wodę.

Zdecydowany wpływ na podjęcie działań zmierzających do budowy infrastruktury liniowej miały idee pozytywistyczne i działalność na terenie miasta towarzystw społeczno-lekarskich.

Intensywne prace planistyczne i badawcze początkujące proces inwestycyjny rozpoczęto w 1924 roku. W owym czasie już  w 105. polskich miastach funkcjonowały sieci wodno- kanalizacyjne. Dodatkowym przyczynkiem do podjęcia prac budowy sieci było zwiększające się bezrobocie a zatrudnianie osób bezrobotnych przy tzw. „robotach miejskich” mogło częściowo rozwiązać problem.  Z powodu braku własnych funduszy na miejskie przedsięwzięcia postanowiono zaciągnąć pożyczkę inwestycyjną w amerykańskiej firmie „Ulen & Company” z Nowego Jorku, za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego z inicjatywy ówczesnego premiera i ministra skarbu Władysława Grabskiego.

W ramach prac wykonano szereg obiektów inżynierskich, np. przejścia pod torami kolejowymi i rzeką Wartą, a także budynki zaplecza technicznego przy ulicy Jaskrowskiej oraz budynek administracji, przy ulicy Katedralnej. Wszystkie te prace wykonano w ciągu 3. lat (1925 – 1928). W październiku 1928 roku osiągnięto sprawność techniczną urządzeń i sieci przed świętami Bożego Narodzenia woda została dostarczona jej pierwszym odbiorcom.

Władze miasta postanowiły, że od dnia 1 stycznia 1929 roku będzie działać jednostka budżetowa przy Zarządzie Miasta pod nazwą Wodociągi i Kanalizacja. Pierwszym dyrektorem został inż. Kazimierz Knauer. Intensywną rozbudowę sieci spowolnił dopiero okres wojny.

Pierwsze lata powojenne były okresem odbudowy gospodarki po zniszczeniach, dopiero późniejsze lata rozwoju przemysłu i budowy nowych osiedli mieszkaniowych, wymogły podjęcie prac nad lokalizacją i udokumentowaniem nowych zasobów wody.

Zarządzeniem Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Częstochowie z dnia 10 lutego 1951 roku w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego powołano zakład pod nazwą „Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie”.  Nadzór nad pracą nowoutworzonego przedsiębiorstwa sprawował Minister Gospodarki Komunalnej, a bezpośrednio Miejska Rada Narodowa w Częstochowie za pośrednictwem swych organów. Dyrektor przedsiębiorstwa samodzielnie nim kierował i personalnie odpowiadał za swe decyzje a był nim od 1956r Stanisław Nawara. Absolutnie wyjątkowa osoba, kompetentny fachowiec, wspaniały człowiek. Dzięki niemu powstała nowoczesna oczyszczalnia ścieków- Spółka Wodna „Warta” a w przedsiębiorstwie wdrożono po raz pierwszy w Polsce ozonowanie wody. Za czasów dyrektora Nawary powstało strategiczne dla zaopatrzenia miasta w wodę ujęcie w dzielnicy Mirów. Budowano kolejne ujęcia wody, rozbudowywano infrastrukturę. Z początkiem roku 1976 powołano Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie. Lata osiemdziesiąte to czas intensywnego rozwoju przemysłu na terenie województwa częstochowskiego. Częstochowa była trzecim (po Łodzi i Bielsku) ośrodkiem przemysłu włókienniczego. Rozwijała się też przemysł innych branż, wytwarzano duże ilości blach dla przemysłu stoczniowego a częstochowskie tapety były znane w całej Polsce.

Przedsiębiorstwo o zasięgu wojewódzkim rozszerzyło swą działalność na miasta Myszków, Krzepice i kolejne gminy. W rezultacie w tym okresie obejmowało swymi usługami pięć miast i szesnaście gmin.

Dopiero zapisy ustawy z roku 1990 o samorządzie terytorialnym upoważniły samorządy do przejęcia mienia państwowego na własność. Ustawa przewidywała możliwość założenia związku międzygminnego, zależało to jedynie od woli gmin. I taki też związek powstał.

Prócz zgodnej woli gmin podstawą do prowadzenia wspólnej gospodarki wodnej było opracowanie pod nazwą: „Niepodzielność centralnego wodociągu Częstochowskiego w aspekcie racjonalnej gospodarki wodnej”.  Założeniem centralnego wodociągu częstochowskiego jest umożliwienie awaryjnego zasilania dla każdej z gmin i zapewnienie ciągłości dostaw wody do każdej rodziny.

Przedstawiciele Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie zawarli akt przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego w spółkę akcyjną pod nazwą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie. W takiej formie prawnej Spółka funkcjonuje do dziś. A że funkcjonuje dobrze świadczą liczne nagrody i wyróżnienia. W roku 2016 i ponownie w 2017 Spółka została uznana w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji organizowanym przez ogólnopolski niezależny dodatek „Strefę Gospodarki” ukazujący się na łamach „Dziennika Gazety Prawnej” za najlepsze Przedsiębiorstwo w Polsce.

Częstochowska kranówka zdobyłą tytuł Jurajskiego Produktu Roku.

Przedsiębiorstwo od początku swojego istnienia ujmuje jedynie wodę z pokładów wód głębinowych. Jest to woda dobrej jakości, ale dla zachowania jakości podejmowane są działania by chronić zasoby wód podziemnych.  Aktualnie wdrażanym projektem jest „Holistyczne zarządzanie zasobami wód podziemnych dla zapewnienia zaopatrzenia w wodę regionu częstochowskiego”. Przewidywany czas trwania projektu to od 3 do 5 lat.

Dzięki wdrożonym procedurom i technologiom, pracy z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju i ekologii Częstochowskie Wodociągi będą mogły wznosić toasty za koleje jubileusze doskonałej jakości kranówką.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.